MOVING BEYONDinnovative learning tools forpersonal and professional development of youth

MOVING BEYOND – instrumente de învățare inovatoare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor – Erasmus+

(for English scroll down)

Din septembrie 2018 până în august 2020, Dreams for Life coordonează proiectul “MOVING BEYOND – instrumente de învățare inovatoare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor“, în parteneriat cu Fundația Learning for Change din Bulgaria și allaZOYME din Cipru.

Acest proiect este finanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene. Proiectul este finanțat prin Agenția Națională din România (ANPCDEFP) în cadrul KA2, Parteneriate Strategice, proiect cu numărul – 2018-2-RO01-KA205-049977.

Erasmus-logo-tojpeg_1450264637427_x2

Proiectul “MOVING BEYOND – instrumentele inovatoare de învățare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor ” este dezvoltat pentru a promova calitatea muncii cu tinerii, pentru a încuraja incluziunea socială și pentru a promova abilitarea tinerilor, în special a celor marginalizați.

Aceste aspecte sunt clar reflectate în scopul proiectului nostru definit ca: “Îmbunătățirea calitativă și multidimensională a muncii cu tinerii, pentru a ajunge la tinerii marginalizați și pentru a-i susține, sprijinind astfel tranziția lor de la tinerețe la maturitate, integrarea lor pe piața muncii și creșterea șanselor de incluziune socială și educație.”

Scopul acestui proiect este de a stimula munca de înaltă calitate cu tinerii în rândul actorilor specifici din domeniul tineretului pentru a îmbunătăți competențele tinerilor. Proiectul este dedicat specificului tinerilor marginalizați. Toate activitățile sunt construite în mod specific pentru a aborda incluziunea socială a tinerilor marginalizați. Prin acest proiect contribuim la incluziunea socială a tinerilor marginalizați și la împuternicirea acestora. Dezvoltă instrumente inovatoare (activități, produse intelectuale, mobilități de învățare etc.) care vor fi utilizate de către lucrătorii de tineret pentru a contribui mai eficient la dezvoltarea personală și profesională a tinerilor marginalizați.

OBIECTIVE:

  1. Creșterea capacității organizațiilor de tineret de a atrage și de a împuternici tinerii marginalizați.
  2. Dezvoltarea de instrumente și metode eficiente inovatoare care să fie utilizate de către lucrătorii de tineret pentru îmbunătățirea accesului, participării și rezultatelor învățării celor din grupurile dezavantajate și reducerea disparităților care pot apărea între rezultatele obținute de diferite grupuri.
  3. Îmbunătățirea competențelor lucrătorilor de tineret pentru a putea utiliza instrumente și metode inovatoare pentru îmbunătățirea accesului, participării și rezultatelor învățării celor din grupurile defavorizate.
  4. Diseminarea și multiplicarea rezultatelor tangibile și intangibile ale proiectului și a produselor intelectuale pentru a permite o mai mare sinergie între toate domeniile de acțiune privind tineretul.
  5. Încurajarea incluziunii și a capacității de inserție profesională a tinerilor cu mai puține oportunități (inclusiv NEET), cu un accent deosebit în rândul tinerilor expuși riscului de marginalizare.

REZULTATELE PROIECTULUI:

– 66 de lucrători de tineret din România, Bulgaria și Cipru vor fi formați pentru a dobândi competențe profesionale pentru a lucra cu tinerii marginalizați.

– 300 de lucrători de tineret din România, Bulgaria și Cipru vor participa la evenimente multiplicatoare.

– 24 de tineri marginalizați vor participa la un schimb de tineri și vor dobândi noi abilități de viață și competențe profesionale și vor avea mai multe șanse pe piața forței de muncă.

PRODUSE INTELECTUALE:

– Un manual – despre cum să producem schimbări pozitive în tineri

– Un carnet de transformare pentru tineri

– Un instrument de intervenție al lucrătorilor de tineret pentru transformarea tinerilor

– Webinarii – pentru creșterea calității lucrului cu tinerii

Toate rezultatele proiectului vor fi accesibile unui număr mare de lucrători din domeniul tineretului.

Pentru mai multe detalii despre proiect îl puteți contacta pe Bogdan Romanică – coordonatorul proiectului, la romanica.bogdan@gmail.com .

 

ENGLISH version

From September 2018 until August 2020, Dreams for Life is coordinating the project “MOVING BEYOND – innovative learning tools for personal and professional development of youth”, in partnership with Learning for Change Foundation from Bulgaria and allaZOYME from Cyprus.

This project is funded by the Erasmus + Programme of the European Union. The project is funded through the Romanian National Agency (ANPCDEFP) under KA2, Strategic Partnerships, with the number – 2018-2-RO01-KA205-049977.

The project “MOVING BEYOND – innovative learning tools for personal and professional development of youth” is developed in order to promote quality youth work, to foster the social inclusion and promote the empowerment of young people, mainly the marginalized ones.

These aspects are clearly reflected in the project aim which is defined as: “To foster quality and multidimensional improvements in youth work, in order to reach and empower marginalized young people, thus supporting their transition from youth to adulthood, their integration into the labor market and the chances for social inclusion and education.”

The aim of this project is to stimulate high quality youth work among specific stakeholders and actors in the youth field in order to better enhance the competences of the youth. The project is dedicated to the specifics of the marginalized youth. All the activities are specifically build in order to address the social inclusion of marginalized youth. With this project we are contributing to the social inclusion of marginalized youth and their empowerment. It develops innovative tools (activities, intellectual outputs, learning mobilities, etc.) that will be used by youth workers in order to contribute more efficiently to the personal and professional development of marginalized youth.

OBJECTIVES

  1. To increase the capacity of youth organizations in reaching out and empowering marginalized youth.
  2. To develop innovative effective tools and methods to be used by youth workers for Improving the access, participation and learning outcomes of those in disadvantaged groups and reducing the disparities that may arise between the results obtained by different groups
  3. To enhance the competencies of youth workers to be able to use innovative tools and methods for improving the access, participation and learning outcomes of those in disadvantaged groups 4. To disseminate and multiply the project tangible and intangible results and intellectual outputs for allowing greater synergies across all fields of actions concerning youth
  4. To foster the inclusion and employability of youth with fewer opportunities (including NEETs), with particular emphasis in youth at risk of marginalization

THE PROJECT RESULTS

– 66 youth workers from Romania, Bulgaria and Cyprus will be trained for gaining professional competencies for working with marginalized youth.

– 300 youth workers from Romania, Bulgaria and Cyprus will attend multiplier events.

– 24 marginalized youth will participate in a youth exchange and will gain new life skills and professional competencies and they will have more chances on the labor market.

INTELLECTUAL OUTPUTS

– Manual – how to produce positive changes in youth

– Transformation pocketbook for youth

– Youth worker’s intervention toolkit for transforming youth

– Webinars – learning for mastering youth work

All the project results will be accessible to a large number of youth workers.

 

For more details about the project you can contact Bogdan Romanică – the project coordinator, at romanica.bogdan@gmail.com

Adauga un comentariu

4 comentarii